ระบบ E-PR มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบตะกร้าข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำระบบตะกร้าข่าว (E-pr System) ซึ่งเป็นระบบการจัดการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ของ คณะ / หน่วยงาน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ที่มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข่าวลงในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.psu.ac.th

มีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่องานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-558959, 074-282022-3 โทรศัพท์ภายใน 2022-3 โทรสาร 07455-8941